โรงเรียนต้นแบบ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถานศึกษาปลูกฝังแนคิดและวิธีการลดโลกร้อนให้กับเยาวชนและขยายผลสู่ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
 2. เพื่อให้เยาวชนเป็นสื่อกลางนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนที่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนกลับไปปฏิบัติจริงทั้งในครอบครัวและชุมชน
 3. เพื่อขยายขอบเขตการจดจำโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ไปยังกลุ่มเยาวชนและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโครงการฯ
 4. เพื่อส่งเสริมการนำแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในสถาบันการศึกษาในเชิงบูรณาการและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
 5. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆนำแนวทางไปปฏิบัติตาม


การสมัคร

คุณสมบัติโรงเรียนที่ร่วมประกวด

                โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทุกสังกัด

- มีผลงานโครงการฯ เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ 7 สีปันรักให้โลก โดยส่งประกวดเพียง

  1 โครงการ (หากเป็นโรงเรียนที่เคยได้รับการคัดเลือกแล้ว โครงการที่นำเสนอจะต้องไม่ซ้ำกับครั้งที่ผ่านมา)

- ดำเนินโครงการมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน และดำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

- โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินโครงการแล้วขยายผลสู่ชุมชน

โครงการมีการประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภายในโรงเรียน และประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบข้าง

 

                หลักฐานการสมัคร

 1. รายละเอียดโครงการเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของโรงเรียน จำนวน 1 โครงการ ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
 2. รายละเอียดพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียนและอาจารย์เป็นต้น
 3. จดหมายรับรองโครงการ ออกโดยผู้อำนวนการโรงเรียน
 4. ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในส่วนที่เห็นผลแล้ว
 5. ชื่อและเบอร์ติดต่อ อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการ หรือกิจกรรม
 6. ชื่อและเบอร์ติดต่อผู้นำชุมชนที่โรงเรียนได้ร่วมทำกิจกรรม

 

                ระยะเวลารับสมัคร

                เดือน 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2555

 

                วิธีการสมัคร

                ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ที่ “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก ตู้ปณ. 56 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400”

 

การคัดเลือก

                คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมด้านลดภาวะโลกร้อนจำนวน 7 โรงเรียน

                หมายเหตุ  - หากมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่ถึง 7 โรงเรียน ทางโครงการฯจะประกาศผลตามจริง

                              โดยยึดตามจำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นหลัก

 

รางวัลที่จะได้รับ

 1. เงินสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมปันรักให้โลก โรงเรียนละ 50,000 บาท
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก” ประจำปี 2555
 3. ป้าย “โรงเรียนต้นแบบ ปันรักให้โลก” ประจำปี 2555 สำหรับติดหน้าโรงเรียน
 4. ตัวแทนนักเรียนและอาจารย์ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายรักษ์โลกกับพรีเซนเตอร์โครงการฯ 7 สี ปันรักให้โลก

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 

 

เกณฑ์การพิจารณา

 

รายละเอียดการพิจารณา

1.

แผนการดำเนินงาน และการประเมินความสำเร็จของโครงการ

- นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา

- ความชัดเจนของแผนการดำเนินงานภายในโรงเรียนและภายในชุมชน

- มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดโครงการ คือ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์อากาศ   รักษ์พลังงาน ด้านใดอย่างหนึ่งชัดเจน

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกิจกรรม

2.

ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

- การมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู อาจารย์ บุคลากรในสถานศึกษา

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนข้างเคียง

3.

ความต่อเนื่องยั่งยืนของโครงการ

- ความต่อเนื่องของการดำเนินกิจกรรม (อย่างน้อย 6 เดือน)

- การเติบโตและการขยายผลของกิจกรรม เช่น จำนวนประชาชนในชุมชนข้าง  เคียงที่ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                โทร. 0 2610 0777

                โทรสาร. 0 2610 0731

Tags:

สถานีสีเขียว