ปันรู้ ปันรัก

ปันรู้ ปันรัก กับ 7 สี ปันรักให้โลก ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด ทั่วประเทศ

แจ้งความจำนง ขอรับสื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จากโครงการ 7 สีปันรักให้โลก คัดเลือกเพียง 100 โรงเรียนเท่านั้น

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนรับสื่อการเรียนรู้ “ปันรู้ ปันรัก กับ 7 สี ปันรักให้โลก”

 


1. คุณสมบัติของโรงเรียนที่ขอรับสื่อการเรียนรู้

    - เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด

    - มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านทางสื่อการเรียนรู้ต่างๆ

      และมีความมุ่งมั่นในการนำสื่อการเรียนรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2. หลักฐานการสมัคร

    - รายละเอียดพื้นฐานของโรงเรียน

    - ภาพถ่ายห้องเรียน และห้องสมุด ของโรงเรียน จำนวน 5 รูป

    - ชื่อและเบอร์ติดต่อ อาจารย์ผู้ประสานงาน

    - เขียนรายงานในหัวข้อ (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

        1. ภายในโรงเรียนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนอย่างไรบ้าง

        2. อธิบายถึงความจำเป็นในการขอรับสื่อการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

        3. หากได้รับสื่อการเรียนรู้จากโครงการฯ จะมีวิธีการดูแลรักษาและนำสื่อการเรียนรู้นี้

           ไปใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง

3. วิธีการสมัคร

    - การรับใบสมัคร

      1. Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ http://saveworld.ch7.com

      2. ขอรับใบสมัครได้ที่ สายงานบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

          โทร 026100777 ต่อ 250 , 342  (ทีมงานจะส่งแบบฟอร์มให้ทางโทรสาร)

    - การส่งใบสมัคร

      1. ส่งใบสมัครมาที่ “ปันรู้ ปันรัก กับ 7 สี ปันรักให้โลก” ตู้ ปณ.56 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

      2. ส่งใบสมัครทางอีเมล saveworld@ch7.com

 

                        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                   สายงานบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

                   โทร.02 610 0777 ต่อ 250 และ 342

                   โทรสาร 02 2722669

 

4. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับสื่อการเรียนรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

    - เว็บไซต์ http://saveworld.ch7.com

    - คณะทำงานโทรศัพท์แจ้งผลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

    - คณะทำงานส่งอีเมลแจ้งผลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

Tags:

สถานีสีเขียว